Diari interactiu d'EscolaWeb'05

La primera i principal oportunitat és l'educació.

Provas d'accés a CFGS: Psicologia

satalaieta | 01 Novembre, 2005 15:11

PROVES D’ACCÉS A CFGS

PSICOLOGIA 

NOU TEMARI 

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA

1.1.- Definició de psicologia. 1.2.- Evolució històrica de la psicologia.- Fonts de la psicologia: el pensament filosòfic clàssic, la filosofia moderna,la fisiologia del segles XVIII i XIX, la medicina.- Importància de la teoria de l’evolució.- Primeres teories científiques: l’estructuralisme de W. Wundt, elfuncionalisme de W. James, la psicologia de la Gestalt. 1.3.- Escoles de psicologia.- La Psicoanàlisi.- El Conductisme.- La Gestalt.- La Psicologia humanística.- La Psicologia cognitiva. 1.4.- Objecte d’estudi de la psicologia.- Característiques: ciència experimental, sistemàtica, eclèctica, caràcterinterdisciplinari, amb diferents nivells d’anàlisi i complexitat.- Objectius de la psicologia: descriure, explicar, prediure, controlar, etc. 1.5.- Branques de la psicologia.- Branques de la psicologia bàsica: psicologia general, psicologiaexperimental, psicobiologia, psicologia evolutiva, psicologia social,psicologia de la personalitat, psicologia de l’aprenentatge, psicologiadiferencial, psicologia del gènere.- Branques de la psicologia aplicada: psicologia educativa, psicologiaclínica, psicologia industrial i de les organitzacions. 1.6.- El mètode de la psicologia. - El mètode científic (hipotètic-deductiu). - Diverses tècniques metodològiques: experimental, correlacional, observacional. 

BLOC 2. L’ÉSSER HUMÀ COM A PRODUCTE DE L’EVOLUCIÓ

2.1.- Filogènesi: el procés d’hominització.- L’evolució dels organismes.- Teories de l’evolució: Lamarckisme, Darwinisme, teoria sintètica oneodarwinisme.- El procés d’hominització. Què és? Característiques generals. 2.2.- La conducta dels animals.- Etologia i psicologia animal: Què és l’etologia? Psicologia animal,experiments de laboratori.- Pautes fixes d’acció i aprenentatge: pautes fixes d’acció en elcomportament animal. Comportaments innats en l’ésser humà.

BLOC 3.- BASES FISIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA HUMANA

3.1.- Genètica i conducta.- Breu introducció a la genètica: què estudia la genètica. ADN, ARN.- Interacció herència i ambient. 3.2.- Les neurones.- Què són?- Morfologia de les neurones.- La sinapsi neuronal. Els neurotransmisors.- Classificació de les neurones segons les seves funcions. Neuronesmotores, neurones sensitives i interneurones. 3.3.- El sistema nerviós: descripció general.- El sistema nerviós central y el sistema nerviós perifèric.- Breu descripció de les funcions generals de cadascun dels dos sistemes. 3.4.- Estructura i funcions del cervell. 3.5. - Cervell de l’home i cervell de la dona. Diferències cerebrals entre sexes. 

BLOC 4. SENSACIÓ, PERCEPCIÓ I ATENCIÓ.

4.1.- Estímuls i sensacions. 4.2. - Què és la percepció?- Fases del procés perceptiu.- Classificació dels òrgans sensorials. 4.3.- Diferents teories sobre els mecanismes de la percepció: la teoriaassociacionista, teoria de la Gestalt, la teoria cognitiva. 4.4.- Factors que influeixen en la percepció.- Factors externs: intensitat, repetició, novetat i tamany.- Factors interns: atenció, motivació, interessos i valors.- Influència de la cultura i de l’entorn en la percepció. 

BLOC 5. LA MEMÒRIA

5.1.- Definició de la memòria. 5.2.- Processos bàsics de la memòria: codificació, registre i recuperació. 5.3.- Model estructural de la memòria segons R. Atkinson i R. Shiffrin: memòriasensorial, memòria a curt termini i memòria a llarg termini. 

BLOC 6. L’APRENENTATGE

1.- Aprendre transforma. Què vol dir aprendre? 6.2.- Aprenentatge per condicionament.- Conducta, estímul, resposta.- El condicionament clàssic. Ivan Pavlov. 6.3.- Aprenentatge per condicionament. El condicionament instrumental.- Primeres investigacions: Watson, Thorndike, Skinner.- Elements del condicionament operant o instrumental: el reforç. Reforçosprimaris i reforços secundaris.- Procediment de condicionament: reforç positiu, reforç negatiu,entrenament per omissió, càstig. 6.4.- L’aprenentatge per observació. 6.5.- Aprenentatge cognitiu.6.6.- Estratègies d’aprenentatge. 

BLOC 7. LA INTEL.LIGÈNCIA

7.1.- Què és la intel·ligència? 7.2.- Teories clàssiques de la intel·ligència.- Primeres teories.- Teories de l’anàlisi factorial. 7.3.- Teories actuals.- Teoria del processament de la informació.- La intel·ligència emocional.- Teoria de les intel·ligències múltiples. 7.4.- Avaluació de la intel·ligència.- El quocient intel·lectual.- Els tests d’intel·ligència: què són?, característiques i limitacions. 7.5.- El desenvolupament de la intel·ligència.- Teoria de Jean Piaget.- Etapes del desenvolupament cognitiu. 

BLOC 8. LLENGUATGE, PENSAMENT I CREATIVITAT

8.1.- Què és el llenguatge? Etapes en l’adquisició del llenguatge. 8.2.- Teories sobre l’adquisició del llenguatge: teoria de l’aprenentatge.(B.F.Skinner), teoria de l’aprenentatge social ( A.Bandura),teoria nativista (N.Chomsky). 8.3.- Relació entre llenguatge i pensament. 8.4.- Què és el pensament? Elements del pensament, símbols: imatges, paraules,conceptes. 8.5.- El raonament. Què és? Tipus de raonament.- Pensament racional: raonament inductiu, raonament deductiu.- Pensament creador.- Pensament abstracte. 8.6.- Resolució de problemes.- Etapes en la resolució de problemes.- Estratègies de solució de problemes. 8.7.- Els estats de consciència.- La consciència.- Els somnis.- La hipnosi.- Les drogues que alteren la consciència. 8.8.- El pensament creatiu.- Què és la creativitat?- Característiques del pensament creatiu.- Etapes del procés creatiu. 

BLOC 9. LA PERSONALITAT I VIDA AFECTIVA

9.1.- La personalitat. Què és ? Diferències individuals. 9.2.- Les teories de la personalitat. Diversitat d’enfocaments de la personalitat. 9.3.- La psicoanàlisi de S. Freud.- Estructura de la personalitat segons la teoria psicoanalítica.- Desenvolupament psicosexual segons la teoria psicoanalítica. 9.4.- Teories de trets i tipus. 9.5.- La teoria humanista de C. Rogers. 9.6.- La teoria de l’aprenentatge social. 9.7.- Motivació. Què és la motivació?- Característiques i tipus de motivació. 9.8.- Les emocions. Determinants biològics i apresos. 9.9.- Els trastorns psicològics i el seu tractament.- La depressió, l’ansietat: fòbies i el trastorn obsessiu-compulsiu, elstrastorns de l’alimentació, els trastorns esquizofrènics i l’estrès. 

BLOC 10. LA INFLUÈNCIA DE LA SOCIETAT I DE LA CULTURA

10.1.- El procés de socialització i l’aprenentatge social. La identitat personal. 10.2.- Les relacions interpersonals: estimació, amistat i atracció interpersonal. 10.3.- Les relacions socials: grup, influència social i autoritat. El lideratge, rol iestatus social. La diversitat social. 10.4.- Les actituds, valors i normes en la vida social. 10.5.- Sentiment d’identitat i pertinença a un grup. 10.6.- La influència de la cultura: diferències culturals en el comportament social.  

_________________________________________

Enllaços castellans que contesten les qüestions del programa:

__________________________________

4.1.- Estímuls i sensacions. 4.2. - Què és la percepció?- Fases del procés perceptiu.- Classificació dels òrgans sensorials. 4.3.- Diferents teories sobre els mecanismes de la percepció: la teoria associacionista, teoria de la Gestalt, la teoria cognitiva. 4.4.- Factors que influeixen en la percepció.- Factors externs: intensitat, repetició, novetat i tamany.- Factors interns: atenció, motivació, interessos i valors.- Influència de la cultura i de l’entorn en la percepció. 

Percepció (també Òrgans dels sensorials): 
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n  (Percepció)

Percepció. Clasificació Organs sensorials. Teories de la percepció. Factors que influeixen en la percepció: interns, externs, culturals,...  (fins i tot "memòria" d'un altre tema):
http://www.educajob.com/xmoned/temarios_elaborados/filosofia/tema27.htm 

Fases del proceso perceptivo:
En relación con las fases del proceso perceptivo, podemos afirmar que:
- El primer paso del proceso perceptivo es la generación de señales eléctricas en los receptores sensoriales.
- Entre la transmisión de las señales eléctricas y la experiencia consciente del estimulo se produce en el cerebro el procesamiento de la información.
- La experiencia consciente del estimulo es la fase anterior a la percepción propiamente dicha.
- Percepción propiamente dicha.  
La transmisión de los impulsos eléctricos recibe el nombre de transducción.

Atenció: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n

Motivació:
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos
/fulldocs/rrhh/lamotivacion.htm
 

http://www.escolar.com/article-php-sid=80.html

Interessos:
http://www.cult.gva.es/dge/AREA_EDUCACION/LIBROS/librocastellano/tec_
evaluacion/intereses.pdf

Valores:
http://www.monografias.com/trabajos14/los-valores/los-valores.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml

___________________________

5.1.- Definició de la memòria. 5.2.- Processos bàsics de la memòria: codificació, registre i recuperació. 5.3.- Model estructural de la memòria segons R. Atkinson i R. Shiffrin: memòria sensorial, memòria a curt termini i memòria a llarg termini. 

Definició de la memòria
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana 

Model estructural de la memòria segons R. Atkinson i R. Shiffrin
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml

_______________________________

6.1.- Aprendre transforma. Què vol dir aprendre? 6.2.- Aprenentatge per condicionament.- Conducta, estímul, resposta.- El condicionament clàssic. Ivan Pavlov. 6.3.- Aprenentatge per condicionament. El condicionament instrumental.- Primeres investigacions: Watson, Thorndike, Skinner.- Elements del condicionament operant o instrumental: el reforç. Reforçosprimaris i reforços secundaris.- Procediment de condicionament: reforç positiu, reforç negatiu,entrenament per omissió, càstig. 6.4.- L’aprenentatge per observació. 6.5.- Aprenentatge cognitiu.6.6.- Estratègies d’aprenentatge. 

Enllaços en castellà:

Concepte d'aprenetatge
http://www.aulafacil.com/Ense%F1anza/Lecc-4.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
Condicionament clàssic
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico 
Condicionament operant o instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
Teories de l'aprenentatge (Watson, Thorndike, Skinner)
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml 
Reforssos primaris i secundaris
http://www.ctascon.com/Aportaciones%20de%20Skinner.pdf 
http://html.rincondelvago.com/percepcion-condicionamiento-y-teorias.html 
http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-por-observacion.html 
http://www.ship.edu/~cgboeree/banduraesp.html 
http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-y-memoria_3.html 
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Aprendizaje-Cognitivo-Social.htm 
http://www.monografias.com/trabajos14/decisiones-aprendizaje/decisiones-aprendizaje.shtml
Estratègies d'aprenentatge
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/estrat.htm 
Estils d'aprenentatge
http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml 
http://cuhwww.upr.clu.edu/~ideas/Paginas_htm_espanol/marrero.pdf 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero27/estilosa.html
http://www.wikilearning.com/clasificacion_de_los_estilos_de_aprendizaje-wkccp-18384-4.htm

.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb